Our Players

Mèo

Nơi ở: Hà Nội

Limpo

Nơi ở: Hà Nội

Sunp

Nơi ở: Hà Nội

Mis

Nơi ở: Hà Nội

Vy Diệu

Nơi ở: Hà Nội

Hanyu

Nơi ở: Bắc Ninh

Rosie

Nơi ở: Hà Nội

Tracy

Nơi ở: Bắc Ninh

Risyy

Nơi ở: Hà Nội

My Cao

Nơi ở: Hà Nội

Dun

Nơi ở: Hà Nội

Wuynh

Nơi ở: Nhật bản

Thỏ

Nơi ở: Nhật Bản

Yiw

Nơi ở: Bắc Ninh

Nơi ở: Hà Nội

Vi

Nơi ở: Hà Nội

Plinh

Nơi ở: Sài Gòn

Ynhi

Nơi ở: Hà Nội

Candy

Nơi ở: Hà Nội

Gián

Nơi ở: Hà Nội

Hellen

Nơi ở: Hà Nội

Chanh

Nơi ở: Sài Gòn

Alicia

Nơi ở: Huế

Lem

Nơi ở: Australia

Thắng

Nơi ở: Hà Nội

Tuấn

Nơi ở: Bắc Ninh

Han

Nơi ở: Sài Gòn

Saru

Nơi ở: Pháp

Bmanh

Nơi ở: Hà Nội

Hee

Nơi ở: Sài Gòn